Pályázati alap
non-profit, nem kormányzati szervezetek támogatására


(HU9504-01-01-01)

Milyen részekből kell, hogy álljon a benyújtandó pályázat?
A benyújtandó pályázat a szakmai javaslatot és a pénzügyi javaslatot kell, hogy tartalmazza, amelyek a következő részekből kell, hogy álljanak:

1. Szakmai javaslat
A.) Feladatspecifikáció és Nyilatkozatok: a leendő szerződés "A" melléklete

A. I) Feladatspecifikáció

 • Feladatspecifikáció
 • Általános Feltételek tartalomjegyzéke (mindkét oldal alján aláírva, a teljes anyag lesz a leendő szerződés „E” melléklete)
A. II) Nyilatkozatok
 1. Települési Önkormányzat nyilatkozata Az ellátási szerződés tervezete A helyi képviselőtestület felhatalmazása, amely sikeres pályázat esetén feljogosítja a polgármestert a tényleges ellátási szerződés aláírására.
 2. Pályázó nyilatkozata
 3. Támogatási nyilatkozat/ok, ha szükséges/ek
 4. Résztvevők nyilatkozatai A Pályázó (és az alvállalkozó/k) nyilatkozata a szolgáltatások egy részének alszerződés keretében történő elláttatásáról, ha szükséges.
B) Szervezési kérdések és módszerek. A leendő szerződés "B" melléklete

B I) Információk a Pályázó szervezetről

 • 1-6. pont
 • A pályázó eddigi szakmai tevékenységének leírása, referenciák: a Pályázó jártasságának ismertetése a pályázatban leírt szociális szolgáltatás/ok területén.
 • Az Alapító okirat és a Bírósági bejegyzés másolata
B II) A projekt leírása 1-9. pont

C) A projektben résztvevők listája és önéletrajzok: a leendő szerződés "C" melléklete

 • Munkatársak listája
 • A munkatársak szakmai önéletrajzai
2. Pénzügyi javaslat: a leendő szerződés "D" melléklete

1-5. pont

 • A Pályázó l997. évi Mérlege, Eredménykimutatása és Kiegészítő Melléklete
 • A Phare-szerződéstervezet fedőlapja (aláírva, a teljes anyag lesz a leendő szerződés elején.)
Mekkora összegre lehet pályázni?

Az egyes projektek 10.000 ECU és 50.000 ECU közötti összegű Phare-támogatásra pályázhatnak, ami 240 Ft/ECU árfolyammal számolva 2,4 és 12 millió Ft. közötti összeget jelent. A pályázóknak az igényelt Phare-támogatás min. 50 %-át kitevő saját forrást kell biztosítaniuk, aminek min. 50 %-a, tehát az igényelt Phare-támogatás min. 25 %-a készpénz, a másik fele pedig természetbeni hozzájárulás kell, hogy legyen.

A Pályázati Alap keretében az összes projekt támogatására fordítható összeg 500.000 ECU, ill. amennyiben a beadott pályázatok mennyisége, ill. minősége azt indokolttá teszi, ez a keret további 55.000 ECU-vel bővülhet. A támogatások elnyerésére kiválasztott projektek száma várhatóan 15 és 20 között lesz.

Mely pályázatok élveznek előnyt az értékelés során?
 • a hátrányos helyzetű régiókból, kistelepülésektől érkező pályázatok
 • olyan települések pályázatai, ahol az adott szolgáltatás nem, vagy csak részben elérhető
 • ahol társulás formájában biztosítják az ellátást, tehát amelyek a kistelepülések közötti együttműködés erősítésére irányulnak
 • ahol a civil szervezet és a települési önkormányzat együttműködésének hosszú távú garanciái adottak (pl. az ellátási szerződés, ill. tervezete három évnél hosszabb időre szól).
Mik a pályázat benyújtásának formai és adminisztratív követelményei?
 • A pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni, gépelt vagy nyomtatott formában, befűzve, 5 (1 eredeti és 4 másolati) példányban.
 • A szakmai és a pénzügyi javaslatokat gondosan el kell különíteni egymástól. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a szakmai és pénzügyi javaslat példányait külön-külön kell befűzni (5 példány szakmai javaslat, 5 példány pénzügyi javaslat), hanem az ún. kettős borítékrendszert is szükséges alkalmazni. A kettős borítékrendszer lényege az, hogy a szakmai javaslat és a pénzügyi javaslat példányait elkülönítve, két db külön borítékba kell betenni, a két borítékot gondosan le kell zárni, és a következőket kell rájuk írni:
  • az Alprojekt száma: HU-9504-01-01-01-T001
  • a Pályázó neve
  • "Szakmai Javaslat" / "Pénzügyi Javaslat" (itt értelemszerűen kell a megfelelőt kiválasztani).
 • Ezt a 2 db lezárt és feliratokkal megfelelően ellátott borítékot be kell tenni egy nagyobb borítékba, amelyet szintén le kell zárni, majd le kell pecsételni, végül pedig a következőket kell ráírni:
  • az Alprojekt neve: Pályázati Alap
  • az Alprojekt száma: HU-9504-01-01-01-T001
  • a Pályázó neve
  • "Kérjük nem felnyitni a hivatalos tenderbontás előtt" - felirat
  • a pályázat beküldési/leadási címe:

   Szociális és Családügyi Minisztérium
   Phare Program Iroda
   Danajka Noémi irodavezető
   1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
A pályázatok benyújtásának módjai a következők lehetnek:

postázás (tértivevényes, ajánlott küldeményként), ill. személyes átadás (a pályázat jelzett leadási címén munkanapokon 9-16 óráig).

A pályázat benyújtásának határideje:

l998. szeptember 21. hétfő 14 óra,

ami azt jelenti, hogy postázás esetén is eddig a határidőig kell, hogy a jelzett címre beérkezzenek a pályázatok.

Tájékoztató a Phare "Pályázati Alap Non-profit, Nem-kormányzati Szervezetek Támogatására" c. Alprojektről

Mik a Pályázati Alap fő célkitűzései?
 • erősíteni a szociális szolgáltatások decentralizációját a helyi önkormányzatok és szociális, jóléti szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek közötti együttműködés előmozdításával
 • lehetővé tenni a költségkímélő és minőségileg hatékony szociális szolgáltatások biztosítását a helyi önkormányzatok számára.
Kik pályázhatnak?

A Magyarországon l997. december 31. előtt bejegyzett és a helyi lakosság szociális ellátásának céljával létrehozott non-profit, nem-kormányzati szervezetek (közalapítvány, egyesület, alapítvány, közhasznú társaság, stb.)

Hogyan lehet hozzájutni a pályázati dossziéhoz?

Pályázati dossziét, továbbá pályázattal kapcsolatos információkat a program Menedzsment Szervezetétől lehet igényelni:

DHV Magyarország Kft.
1146 Budapest, Thököly út 58-60.
Tel.: 343-1728, Fax: 352-2830
felelős személy: Ladány Ágnes.

Milyen típusú projektek kaphatnak Phare-támogatást?

Azok a projektek jogosultak a Phare támogatás elnyerésére, amelyek keretében a civil szervezetek ellátási szerződés megkötésével vállalják át a helyi önkormányzat alap-, illetve szakellátási feladatai körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt (egy vagy több szociális szolgáltatások létrehozását és/vagy működtetését:

a.) szolgáltatások amelyek ellátását a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
 • l993. évi III. törvény írja elő: - az alapellátás köréből:
  • étkeztetés (62. §)
  • házi segítségnyújtás (63. §.)
  • családsegítés (64 és 65. §) - ill. a szakellátás köréből: nappali ellátás idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek részére (75- 79 §).
b.) szolgáltatások, amelyek ellátását a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló l997. évi XXXI. törvény írja elő:
 • gyermekjóléti szolgáltatás és szolgálat (39 és 40 §)
 • családi napközi (43 §)
 • helyettes szülői hálózat (49 §)
 • gyermekek átmeneti otthona (50 §).

Az ellátási szerződésben min. 3 év időtartamra kell garantálni a vállalt szolgáltatás/ok működtetését. Bár a projektek futamideje 1 év, a pályázatban el kell készíteni a 2. és 3. év szakmai és pénzügyi tervét is.